fbpx

Protokół z pomiarów oświetlenia

Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowi dokument w rozumieniu odpowiednich przepisów prawnych. Może zostać wykorzystany jako dowód w sprawie, na przykład związanej z wypadkiem przy pracy. Dlatego jego treść musi odpowiadać określonym ściśle określonym wymaganiom, tak, aby mógł być użyty w celach dowodowych. To zaś pociąga za sobą pewien formalizm związany z jego sporządzeniem.Protokół z wykonanych pomiarów natężenia oświetlenia zawiera szereg informacji związanych z wykonaniem pomiarów, takich jak:

 • Gdzie wykonano pomiary.
 • Na czyje zlecenie wykonano pomiary oświetlenia.
 • Datę i godziny wykonania pomiarów natężenia oświetlenia.
 • Odniesienie do norm i innych przepisów.
 • Informacje o narzędziu pomiarowym za pomocą którego dokonano pomiarów.
 • Kopię świadectwa wzorcowania.
 • Potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania pomiarów oświetlenia (CIOP, COSIW, SEP, SGSP).
 • Opis pomieszczeń, stanowisk pracy, zastosowanych źródeł światła.
 • Informacje o współczynniku oddawania barw i temperaturze barwowej oświetlenia.
 • Wyniki pomiarów:
  • Dla pola zadania wzrokowego.
  • Pola bezpośredniego otoczenia.
  • Pola tła, jeśli występuje.
 • Wyliczone wartości dla:
  • Średniego natężenia oświetlenia.
  • Równomierności oświetlenia.
 • Podsumowanie wyników pomiarów w odniesieniu do normy:
  • Uzasadnienie obniżenia wymagań dla stanowiska pracy lub pomieszczenia, jeśli jest taka potrzeba,
  • uzasadnienie podniesienia wymagań dla stanowiska pracy lub pomieszczenia, jeśli jest taka potrzeba,
  • uzasadnienie wyboru wartości normatywnej, lub wyliczonej w przypadku braku odniesienia w normach.
 • Na życzenie zamawiającego, zalecenia związane z korektą oświetlenia.

Uwaga

Bardzo często oceniając protokół z pomiarów oświetlenia, jako audytor, muszę zakwestionować jego wartość. Jest to przykre zarówno dla mnie, jak i drugiej strony, jednak nie mam innego wyjścia. Przykre jest w tym zwłaszcza to, że na wielu protokołach widnieje logo PCA, a jeszcze inne mają tylko wpisane jakieś liczby, bez informacji uzupełniających.

Zdarza się wykonywanie pomiarów oświetlenia w dzień, a pomieszczenia w których wykonano pomiar nie mogą być w żaden sposób zaciemnione. To wszystko sprawia, że wiele protokołów z pomiarów jest odrzucanych, powoduje to złe emocje i wiele niepotrzebnych problemów.

Jeśli ktoś decyduje się na wykonanie pomiaru, to powinien go wykonać zgodnie z metodologią zawartą w odpowiednich normach i odnieść wyniki pomiaru do wymagań normatywnych.