fbpx

Normy oświetleniowe

Metodologia pomiarów oraz wymagania dla poszczególnych stanowisk pracy i pomieszczeń są zawarte w Polskich Normach., a w szczególności w PN-EN 12464-1. Stosowanie norm jest zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe. Jeśli norma jest powołana w przepisach prawnych, wówczas powstaje obowiązek jej stosowania w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§26.1 pkt. 2 „Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Światło dzienne

 • PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.

Światło sztuczne

 • PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
 • PN 84/E 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 • PN-EN 1837 Bezpieczeństwo maszyn. Integralne oświetlenie maszyn.

Ochrona przeciwpożarowa

 • PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

Metodologia.

 • PN-EN 12665 Światło i oświetlenie.  Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
 • PN 90/E 01005 Technika świetlna. Terminologia.
 • PN 84/E 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 • PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia
 • PN-EN 12665:2003 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
 • PN-89/E-04040.00 „Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Wymagania ogólne”
 • PN-89/E-04040.01 „Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Pomiar i wyznaczanie strumienia świetlnego”
 • PN-89/E-04040.02 „Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Pomiar światłości”
 • PN-89/E-04040.03 „Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia”
 • PN-89/E-04040.04 „Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar luminancji”
 • PN-89/E-04040.05 „Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiary współczynników odbicia, przepuszczania i luminancji”

Interpretacja wyników pomiarów oświetlenia

Dokonując interpretacji wyników pomiarów oświetlenia wymaga się stosowania zarówno norm obowiązujących. Jednak czasami należy stosować także normy wycofane.

Norma wycofana jest nadal normą obowiązująca, jednakże została zastąpiona przez normę nowocześniejszą. Taką interpretację stosuje PKN (Polski Komitet Normalizacji)

Wycofania normy nie można utożsamiać z unieważnieniem normy, które było działaniem właściwym jedynie dla poprzedniego systemu normalizacji.

Zbiór norm wycofanych nie jest zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane.

Prawdziwe problemy interpretacyjne pojawiają się w sytuacjach, gdy żadna norma nie określa parametrów oświetlenia dla danego stanowiska pracy. W takiej sytuacji niezbędne staje się obliczenie stopnia trudności pracy wzrokowej oraz wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej i na tej podstawie określenie parametrów oświetlenia dla danego stanowiska pracy.

Bardzo dużo norm w zbiorze PKN jest bez tłumaczenia, w wersji oryginalnej. Wówczas, na podstawie art. 5, ust. 4 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. “Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim“. Tym samym nie ma obowiązku stosowania się do norm nieprzetłumaczonych, na zasadzie obligatoryjnej, a jedynie dobrowolnie, nawet, jeśli przetłumaczona została tylko strona tytułowa normy.