Pomiary natężenia oświetlenia

  • Home
  • Pomiary natężenia oświetlenia tel. 737627522

Pomiar natężenia oświetlenia musi, dla swojej ważności, być wykonany, zgodnie z obowiązującymi normami pomiarowymi. Pomiar wykonuje się dla światła dziennego, albo światła sztucznego. Nie może zostać wykonany jednocześnie pomiaru światła dziennego i sztucznego, ponieważ nie znajduje to swojego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach i prowadzi do błędu metodologicznego. Pomiar przy natężenia oświetlenia wykonany przy świetle mieszanym będzie odrzucony przez audytorów, jako niespełniający kryteriów metodologicznych.

Procedura pomiaru oświetlenia

Na procedurę pomiaru natężenia oświetlenia składa się szereg czynności przygotowawczych, a sam pomiar natężenia oświetlenia jest zwieńczeniem czynności poprzedzających.

Dokumentacja miejsca pomiarów oświetlenia

Pierwszym krokiem jest sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej poddanych ocenie stanowisk pracy, lub pomieszczeń. Składa się na nią, w zależności od potrzeb i przeznaczenia wyników pomiarów, dokumentacja fotograficzna i opisowa.

Dokumentacja opisowa

W skład dokumentacji opisowej wchodzi opis rodzajów źródeł światła, ich parametrów, wykonywanych czynności itd., identyfikacja miejsc pomiarowych, określenie płaszczyzn roboczych oraz dla których stanowisk będzie wykonywany pomiar natężenia w jednym polu zadania wzrokowego, a dla których w kilku, także w identyfikacja pół bezpośredniego otoczenia i tła, oraz określenie stanowisk pracy, dla których ten pomiar będzie przeprowadzany. Jest to niezwykle ważne dla oceny wyników pomiarów pod kontem spełniania wymagań normatywnych.
Obowiązująca norma PN-EN 12464-1 nie zawsze udziela odpowiedzi na pytanie o natężenie oświetlenia dla danego stanowiska pracy, albo pomieszczenia. W takiej sytuacji konieczne jest oszacowanie stopnia trudności pracy wzrokowej oraz wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej i na tej podstawie określenie wymagań dla danego stanowiska pracy (Zastrzeżenia PIP lub SANEPID do prawidłowości oświetlenia stanowiska pracy) lub odwołanie się do wycofanych norm oświetleniowych.
Na podstawie dokumentacji opisowej określa się wymagania oświetlenia dla danego stanowiska pracy, czy należy zastosować normatyw, czy też należy go obniżyć lub podwyższyć. Zapisy normatywne umożliwiają zarówno obniżenie jak i podwyższenie wymagań oświetleniowych dla danego stanowiska pracy w zależności od jego charakteru i rodzaju wykonywanej pracy.

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna ułatwia identyfikację zbadanych stanowisk pracy i jednocześnie wskazuje problemy z oświetleniem (niedoświetlenie, olśnienie itd.). Jest pomocna przy omawianiu wyników pomiarów.

Wyświecenie

Na około 30 minut, do godziny włącza się wszystkie źródła światła, przed rozpoczęciem pomiarów, w celu ich wyświecenia. Ma to znaczenie dla oceny, jakości i stanu źródeł światła, oraz wpływa na ich jasność. Wymóg metodologiczny.
Pomiar oświetlenia
Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w wyznaczonych punktach pomiarowych dla pomieszczenia lub na stanowiskach pracy.

Protokół pomiarów

Protokół z wykonanych pomiarów prezentuje wyniki pomiarów oraz ich ocenę w odniesieniu do wymagań zawartych w normach. Stanowi podstawę do ewentualnej korekty oświetlenia, oceny ryzyka zawodowego.

Omówienie pomiarów

Po sporządzeniu protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia, protokół jest przekazywany zamawiającemu i omawiamy.

Jesteśmy przygotowani właściwie do wykonania usługi, zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym. Nasze protokoły z pomiarów są honorowane przez wszystkie instytucje powołane do ich oceny, a w szczególności PIP, SANEPID i PSP.

Pomiar oświetlenia awaryjnego

Pomiar oświetlenia awaryjnego należy do dziedziny związanej z ochroną przeciwpożarową i musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach, oraz przepisach przeciwpożarowych. Z tego względu wymaga szczególnej dokładności oraz dokumentacji zgodnej ze standardami Państwowej Straży Pożarnej.